Impianto eolico Stoma

Posted on 1 Nov 2015 |


Impianto eolico Stoma
PROGETTO: Impianto Eolico Stoma
COMMITTENTE: ICARO Srl
ANNO:2012